Kivos

Programförklaring

Programförklaring antagen 2009-12-02

1. Nätverket riktar sig primärt till kommuner inom Västra
Götaland men är även öppet för kommuner från andra
områden i landet.

2. Vi vill verka för användandet av programvaror baserade på
öppen källkod och öppna standarder och aktivt verka för
en spridning av dessa inom kommunerna.

3. Vi vill verka för att sprida information och erfarenheter
kring öppna lösningar bland kommuner och övrig offentlig
sektor.

4. Vi vill verka för att krav på öppen programvara och öppna
standarder skall finnas med så långt som möjligt vid
upphandling av verksamhetssystem.

5. Vi vill verka för samarbete med universitet och
högskolor i frågor om öppen källkod och öppna standarder.